Privacyverklaring

 • Vereniging 
  De vereniging heeft als doel in het stadsdeel Belfeld een folklore in stand te houden wat betreft carnavalsactiviteiten vanuit een gevestigde traditie, welke eigen is aan streek en plaats en waardoor een actieve bijdrage wordt geleverd aan het gemeenschapsleven in dit stadsdeel, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. CV de Belhamels hecht veel waarde aan de bescherming van de gegevens van haar leden en vrijwilligers. In deze Privacy procedure willen we een heldere en transparante uitleg geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van onze leden en vrijwilligers te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CV de Belhamels houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. (deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze procedure)
  – Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

  Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
  Uw persoonsgegevens worden door CV de Belhamels verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  – Onderlinge informatie
  – Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en verslagen
  – Het versturen van facturen
  – Inschrijven voor bijeenkomsten
  – Het opzetten en onderhouden van een website voor CV de Belhamels
  – Het bijhouden van de ledenlijst
  – Het bijhouden van de historie m.b.t. onderscheidingen enz.

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen

  – Voornamen
  – Roepnaam
  – Achternaam
  – Adres
  – Woonplaats
  – Postcode
  – Geslacht
  – Geboortedatum
  – Rekeningnummer
  – Telefoonnummers
  – Naam partner

  Verstrekking aan Derden
  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Bewaartermijn
  CV de Belhamels bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of gearchiveerd dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  – Alle personen die namens CV de Belhamels van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding hiervan.
  – We gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  – We versleutelen persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
  – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische mankementen.
  – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
  – Onze leden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens
  U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Klachten 
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via ons secretariaat. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

Home » Vereiniging » Privacyverklaring