Carnavalsvereiniging

De Belhamels

Belaevenisse

Boerebroedspaar

Belaevenis BB 2022

26-11-2021

Woord van de ceremoniemeister

 ’t  Is ‘ne doeëdgewoeëne doordewaekse daag as weej beejein kómme vur gèt wat absoluut neet doeëdgewoeën is. En det “weej” is de keuzekemissie van de Boerebroelef. Weej sjtaon wir vur de keuze van ’n niej Boerebroedspaar en ’t is idder jaor óntzettend leuk, ouch waal ’n bietje sjpannend aevel in idder geval ’n hieële ieër öm mei te kènne bepaole wae weej gaon vraoge. En ouch idder jaor realiseer ich mich wir, det weej mèt ein paar man bepaole wae in Belvend mèt de vastelaovend meug sjtraole as Boerebroedspaar. Det guns se ech idderein, aevel det kèn oeteraard neet. Hieël efkes kwaam dae aovend nag ’t Corona-duvelke mèt ziene groeëte mónk op miene sjouwer zitte öm mich in ’t oeër te fluustere det hae nag ech neet vertrókke waas. Ich heb ‘m toen ‘ne sjöp ónger zien vot gegaeve in de haop det hae vur ieëwig verdween, aevel weej weite óngertösse allemaol det det neet zoeë is. Geit dae nag rare fratse oethaole richting de vastselaovend…… ? Weej weite ’t neet en weej wachte ’t waal aaf. Weej kènne ouch neet angers.

Óntzettend gruuëts bön ich op ’t sjtel det óndanks die ónzekerheid volmondig jao gezag haet op ós vraog en wat d’r net wie weej allemaol, hieël erg vuuel zin in haet öm eine geweldige vastelaovend te belaeve in Belvend ’t kómmende jaor.  Doeme det weej meuge…

Weej zeen ós…

  

Ieërste belaevenisse van ’t nieje Boerebroedspaar

’n Kaertje in ós brevebös, mèt ’n vraemp tillefoonnummer der óp, zónger ‘ne naam, allein mèt de baodsjap: “bel mich as geej allein ziet”. Weej kieke ós aan, wat is dit…? 
Ein tillefoontje wieër en de vraog aan de angere kank : “meug ich efkes langskómme? Lankzaam begint ’t ós ‘n bietje te dage en waere weej van binne ‘n bietje werm: zal ‘t ech zoeë zien?  
Inkele minute later geit de deurbel, sjnel nao binne en dao wuuert ós de vraog gesjteld: “Wilt geej same de Belvendse vastelaovend veurgaon kómmend seizoen as Boerebroedpaar? 
D’r sjpoeëk van alles door ózze kóp en weej vinge ‘t veural sjieëk det ‘t aan ós de ieër is öm kómmend seizoen dees rol op ós te nimme. ‘t Korte bezeuk wuuert aafgesjlaote  en mèt de wäörd “dink d’r maar efkes euver nao, en laot ‘t  mich maar weite...” verdween de hoesmeister wir. 
Óngertösse is d’r wie ze zegke witte rouk: tuurlijk gaon weej dit doon! Want nao ein jaor euversjlaon kriebelt ‘t ós: vastelaovend viere, det verlieëre weej neet!  
Ós ieërste beejeinkóms mèt de keuzekemissie hebbe weej euverlaef. Vuuel vraoge zien beantwoord, d’r zien belangrieke datums geprik en ’t prógramma is besjpraoke. Hieël benied zien weej óp wae de keus vèlt as ’t geit öm de getuge.  

Wat ‘ne sjpannende tied kump op ós aaf en wat geit der allemaol nag gebeure? Weej mótte meujte doon öm ózze mónk neet veurbeej te praote taege kammeräöj en femielie. Vur ós is de vastelaovend al sjtiekem ein bietje begós.