Carnavalsvereiniging

De Belhamels

Belaevenisse

Jeugboerebroedspaar

Belaevenisse JeugdBoerebroedspaar 2020

22-10-2019

Op ‘nne daag kreeg mam de vraog of weej dae avond thoes ware. D’r waas emes dae iets wól
kómme vraoge. Zelf huurde ich pas net van te veure det d’r emes kwaam en ich dus neet mieër boete
moch sjpeule. Toen zeej mèt z’n dreje binne kwame, wis ich waal wat zeej ginge vraoge. Ich woort d’r
hieëlemaol sjtil van, maar heb waal JAO gezag. Leuk!! Mèt pap en mam heb ich nów ein groeët
geheim.

Ich lik al in bed, verrassing zaet mam. Ónger aangekómme dink ich WAUW! En metein kreeg ich de
vraog JBB 2020? YESS! ‘nne druim dae oetkump. Gaar neet mieër verwach maar waal sjtiekum op
gehaop. Ouch pap en mam zien gans verras en mèt ós 3 hebbe weej den ouch waal ’n träönke
gelaote. Same mèt de keuze kemmissie hebbe weej geproos op ’t JBB 2020!

Sjpannend mèt wae ich dit fieësje meug bouwe. Óngertösse begint ’t al te kriebele en zien weej
allebei al sjtiekum aan ’t oefene mèt sjpringe en danse.

Den is ’t zoeë wied. Op ’n geheime locatie zitte weej mèt ‘nne blinddook vur ós ouge taegeneuver
ein . 1,2 en 3….YESS! Efkes waas ’t sjtil van de sjpanning maar daonao hebbe weej al vuuel gehuurd
wat d’r allemaol geit gebeure en hebbe weej zelfs al hoeswerk gekrege.

Iets kènne weej waal verklappe weej zien 2 ras echte vastelaovesvierders!


ALAAF JBB 2020!